Algemene voorwaarden

Krott Trophy Products B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te 1165 MK Halfweg, aan de Haarlemmerstraatweg 117 en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 83167315. Deze voor algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 7september 2021 onder nummer 83167315.

Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en adviezen van Krott Trophy Products B.V. dan wel overeenkomsten met Krott Trophy Products B.V. met betrekking tot de levering van goederen of diensten.
 2. In deze algemene voorwaarden geldt Krott Trophy Products B.V. als verkoper dan wel opdrachtnemer. Daar waar gesproken wordt van verkoper tevens gelezen te worden opdrachtnemer. Daar waar gesproken wordt over koper dient tevens gelezen te worden opdrachtgever.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.
 4. Voor zover zulks toepasselijk is moet in deze algemene voorwaarden onder het begrip goederen ook worden verstaan: installatie, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alles in de ruimste zin des woords.
Aanbieding/overeenkomst
 1. Elke aanbieding van verkoper is geheel vrijblijvend.  Tenzij de aanbieding anders vermeldt worden alle aanbiedingen gedurende een termijn van 30 dagen gestand gedaan.
 2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding de verkoper heeft bereikt. Acceptatie impliceert instemming met deze algemene voorwaarden en afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien en voor zover deze afwijken van of in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden of geldend Nederlandse recht.
 3. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbiedingen komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover de verkoper met deze afwijking schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Een aanbieding wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan deze aanbieding of aan deze overeenkomst handelen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch verkoper noch koper kunnen in dit geval rechten doen gelden jegens hun wederpartij.
 5. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in plaats treden.
 6. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door de verkoper gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, catalogi, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk en slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
 7. De verkoper behoudt zich het auteursrecht op en de eigendom van de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen voor. Zonder toestemming van verkoper is koper niet gerechtigd om de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen te gebruiken, kopiëren of aan derden ter hand te stellen. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper onverwijld teruggegeven te worden, bij gebreke waarvan de koper de nader te bepalen waarde ervan is verschuldigd, onverminderd andere aan de verkoper ten dienste staande rechten.
 8. Wijziging of annuleringen van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper.
 9. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.
Prijzen en betalingen
 1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transport en transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen op de overeengekomen plaats en overeengekomen tijd te kunnen leveren. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de door verkoper werkelijk gemaakte, betaalde en/of nog te betalen kosten.
 2. Indien na aanbieding en acceptatie doch voor uitvoering van de overeenkomst, wijziging van kostenbepalende facturen ten gevolge heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor verkoper meer dan 10% stijgt, heeft verkoper het recht deze verhoging door te berekenen aan koper. Binnen 5 dagen nadat de prijsstijging door verkoper aan hem is medegedeeld, heeft koper het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen verkoper en koper. Indien de koper geen dan wel niet tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden, wordt hij geacht te zijn gebonden aan de hogere prijs
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de koper verplicht de koopprijs inclusief de kosten als bedoeld onder 15 en 16 te voldoen, contant voorafgaand of uiterlijk bij aflevering of uitvoering zonder enige korting of verrekening in Euro.
 4. Indien voor levering of uitvoering bij verkoper twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt gesteld.
 5. In het geval als bedoeld onder18 heeft verkoper recht op vergoeding van kosten en schade, gederfde winst daaronder begrepen, die veroorzaakt zijn door de maatregelen genomen door verkoper als bedoeld onder 21. Indien de twijfel niet gerechtvaardigd is, heeft koper, behoudens opzet of grove schuld van verkoper, geen recht op vergoeding van kosten of schade in welke vorm dan ook geleden.
 6. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij door het enkele verloop van de termijn als bedoeld onder 17 in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door verkoper is vereist en verbeurt hij aan verkoper over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van verkoper om 10 dagen na het in verzuim zijn van koper de (koop)overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welke geval koper aansprakelijk is voor alle door verkoper geleden schade onder meer bestaande uit winstderving, buitengerechtelijke-en gerechtelijke kosten alsmede daadwerkelijke kosten gemaakt in een eventuele procedure, kosten als bedoeld onder 13 en 14, kosten van extra transport een en ander gefixeerd op 20% van het factuur bedrag exclusief omzetbelasting
 7. Bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door koper komen de kosten van invordering voor rekening van de koper. Betreft het slechts buitengerechtelijke kosten dan worden deze gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,- een en ander vermeerderd met omzetbelasting daarover. Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan, is koper naast de reeds genoemde buitengerechtelijke kosten aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces en executiekosten.
 8. Verkoper is gerechtigd eventuele vorderingen op koper te verrekenen met alle schulden die verkoper mogelijk aan koper heeft of zal hebben.
Aflevering en eigendomsbehoud
 1. Verkoper zal de goederen of de diensten op de in de aanbieding of overeenkomst bepaalde plaats en tijdstip afleveren of verrichten volgens en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, beschikkingen, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.
  Is aflevering van de goederen of het verrichten van de overeengekomen diensten aldaar op het afgesproken tijdstip door een omstandigheid welke voor rekening komt van koper of ten gevolge van overmacht voor verkoper of koper niet mogelijk dan zal de aflevering van de goederen of het verrichten van de diensten op kosten van koper zo mogelijk elders of binnen 14 dagen nadien plaatsvinden. Is dit in redelijkheid niet mogelijk dan is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval koper aan verkoper de schade, gederfde winst daaronder begrepen, dient te vergoeden.
 2. Weigert koper de aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen op de in de aanbieding of overeenkomst bepaalde plaats en tijdstip dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 15 en 16 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.
 3. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep dan dient de koper alle goederen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst af te roepen tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn is overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft geldt het bepaalde onder 23.
 4. Verkoper is gerechtigd de in de aanbieding of overeenkomst genoemde goederen in gedeelten (deelleveranties) te leveren. Een deelleverantie kan door de verkoper steeds afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Koper is verplicht bij aflevering te controleren of de afgeleverde goederen die hoeveelheid en kwaliteit hebben die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Geconstateerde afwijkingen in hoeveelheid of kwaliteit dient koper binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper mede te delen, bij gebreke waarvan de goederen en diensten geacht worden de overeengekomen hoeveelheid en/of kwaliteit te hebben.
 6. In het geval als bedoeld onder 23 worden de goederen en diensten geacht de overeengekomen hoeveelheid en/of kwaliteit te hebben.
 7. Bij gerechtvaardigde klachten, tot welke vaststelling koper verkoper in de gelegenheid moet stellen, over hoeveelheid en/of kwaliteit, zal verkoper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe goederen leveren of alsnog op een juiste wijze de diensten verrichten, ingeval waarvan verkoper niet schadeplichtig wordt jegens koper.
 8. Behoudens het bepaalde onder 31 gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op koper over bij aflevering, zoals vermeld in de aanbieding of overeenkomst, waarbij weigering aan de aflevering mede te werken als bedoeld onder24 als aflevering wordt aangemerkt.
 9. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt de verkoper zich de eigendom van deze goederen voor, in welk geval koper voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens verkoper aansprakelijk is. Leidt dit voorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is de koper naast de daadwerkelijke gemaakte kosten aan verkoper verschuldigd 20% van het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.
Overmacht
 1. Indien verkoper buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de gekochte goederen of de te verrichten diensten op de overeengekomen tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten, zonder dat zich de situatie voordoet als bedoeld onder 23 wordt de overeengekomen lever-/uitvoeringstijd met maximaal 3 maanden verlengd. Indien verkoper gedurende maximaal drie maanden na de oorspronkelijk overeengekomen lever-/uitvoeringstijd evenmin buiten zijn schuld in staat is gebleken de goederen op de in de aanbieding of overeenkomst bepaalde plaats af te leveren respectievelijk de overeengekomen diensten te verrichten, wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en heeft geen van de bij de overeenkomst betrokken partijen recht op schadevergoeding van welke aard ook daaronder begrepen winstderving.
Waarborg van deugdelijke levering/verrichting
 1. Verkoper zal al hetgeen doen wat van hem in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd.
Garantie
 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan de geleverde goederen, tenzij is voldaan aan de hieronder in dit artikel vermelde voorwaarden en met inachtneming van de hierna volgende beperkingen:
  Geleverde nieuwe goederen worden gegarandeerd gedurende de in de aanbieding vermelde termijn, vanaf datum van levering tegen enige gebreken in fabricage- constructie en materiaalfouten, mits verkoper binnen een termijn van 5 dagen na de ontdekking daarvan door koper op de hoogte wordt gesteld. De garantieverplichting van verkoper blijft beperkt tot het naar de keuze van verkoper overgaan tot aanvulling, vervanging of reparatie zonder dat verkoper gehouden zal zijn tot enige nadere schadeloosstelling van welke aard dan ook. De koper dient de betreffende goederen voor inspectie door verkoper ter beschikking te houden.
  De aan te vullen, te vervangen of te repareren goederen of onderdelen daarvan, dienen franco naar verkoper te worden gezonden. Door de verkoper vervangen goederen en/of onderdelen worden haar eigendom.
  De aanspraak op garantie vervalt bij:
 • gebruik van de goederen op een andere wijze dan volgens de fabrieks-voorschriften.
 • behandeling of gebruik op andere dan voor de goederen normaal te achten wijze
 • reparatie, vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen door andere dan door verkoper daartoe aangewezen of gemachtigde personen.
 • schade veroorzaakt door een ongeval, overmacht dan wel grove onachtzaamheid bij de uitvoering van de werkzaamheden door koper of haar werknemers. De verkoper is niet tot enige garantie gehouden zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Aansprakelijkheid
 1. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot door verkoper op verzoek van koper gebruikte en/of aangebrachte en al dan niet door koper aan verkoper aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten modellen en dergelijke. Een en ander laat onverlet de intellectuele, industriële en aanverwante eigendomsrechten van verkoper en/of haar leveranciers ter zake van de geleverde goederen.
 2. Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, worden voor risico van de koper vervoerd. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard. Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren reizen de goederen onverzekerd.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van koper, daaronder begrepen gevolgschade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper. De schade is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag, echter tot een maximum dat gedekt is onder de verzekering van verkoper. . Dit geldt zowel voor contractuele als wettelijke aansprakelijkheid voor schade die koper direct of indirect lijdt ten gevolge van de koop aanwezigheid of gebruik door zichzelf of anderen van de verkochte goederen dan wel op welke andere wijze dan ook welke voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing is voor het verrichten van enkele diensten.
 4. Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en omstandigheden als bedoeld onder 37 vrijwaart koper verkoper voor schadeclaims van derden ingesteld tegen verkoper ter zake van de aan koper verkochte goederen dan wel voor koper verrichte diensten.
Toepasselijk recht
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is uitgesloten.
Geschillen
 1. Alle geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een aanbieding of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, met uitsluiting van andere.